Giấy Chứng Nhận

10

Tháng 12

Chứng nhận VietGAP (Vietnamese Good Agricultural Practices)

10/12/2022 Tâm Châu

Giấy chứng nhận VietGAP (Vietnamese Good Agricultural Practices) là các quy định về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản ở Việt Nam. đảm bảo sản phẩm an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khoẻ người sản xuất và người tiêu dùng, bảo vệ môi trường và truy xuất nguồn gốc.
Giấy Chứng Nhận Vietgap.29 11 2022.28 11 2025a

Bài viết liên quan