Quỹ Học Bổng

22

Tháng 11

Điều Khoản và Cam Kết

22/11/2022 Tâm Châu

HỌC BỔNG “TÂM CHÂU – TỎA SÁNG ƯỚC MƠ ”

ĐIỀU KHOẢN VÀ CAM KẾT

 

 1. Học bổng “Tâm Châu – Tỏa sáng ước mơ” hỗ trợ toàn bộ học phí chương trình học Đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, trách nhiệm nộp thuế, phí và các khoản phải thu khác ngoài học phí đều do sinh viên nhận học bổng chi trả.
 2. Nếu sinh viên nhận học bổng trượt một môn học, sinh viên sẽ phải tự đóng học phí của môn đó.
 3. Học bổng cho sinh viên tương lai không được bảo lưu vì bất cứ lý do gì.
 4. Những Điều kiện và Điều khoản này chỉ áp dụng cho học bổng các trường Đại học trong khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.
 5. Học bổng không thể chuyển đổi thành tiền mặt hoặc chuyển nhượng trong bất cứ trường hợp nào.
 6. Chương trình học bổng được áp dụng cho 04 năm học Đại học, Công ty TNHH Tâm Châu sẽ ngừng hoặc rút học bổng đối với sinh viên trong trường hợp:
 • Thông tin sinh viên cung cấp sai lệch trong hồ sơ ứng tuyển học bổng.
 • Bị đình chỉ học vì bất kỳ lý do gì.
 • Không duy trì điểm số trung bình tích lũy trên 6,5 (thang điểm 10) hoặc 2,5 (thang điểm 4).
 • Không thực hiện đúng quy định, chính sách và quy tắc, nội quy dành cho sinh viên của Trường Đại học.
 1. Sinh viên nhận học bổng phải có trách nhiệm thông báo với Công ty TNHH Tâm Châu về bất cứ thay đổi ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến học bổng, như đổi ngành học, tạm vắng hoặc thay đổi tài khoản ngân hàng. Công ty TNHH Tâm Châu không chịu trách nhiệm cho bất cứ mất mát nào gây ra bởi sai sót trong việc cung cấp thông tin của người nhận học bổng.
 2. Thời gian chuyển khoản phần học bổng sẽ được thực hiện định kỳ vào đầu học kỳ của khóa học.
 3. Vào mỗi cuối học kỳ, sau khi thi xong các môn học, ngoài việc báo cáo kết quả học tập định kỳ, sinh viên nhận học bổng thực hiện việc báo cáo cho Công ty TNHH Tâm Châu về quá trình học tập cũng như những trải nghiệm về cuộc sống sinh viên trong thời gian vừa qua.
 4. Công ty TNHH Tâm Châu được quyền:
 • Sử dụng hình ảnh của sinh viên nhận học bổng liên quan đến chương trình học bổng;
 •  Sử dụng toàn bộ tài liệu của sinh viên nhận học bổng viết về trải nghiệm tại trường liên quan đến chương trình học bổng;
 • Tham gia vào bất cứ chương trình công khai nào phục vụ cho việc quảng bá hình ảnh Công ty hoặc các hoạt động khác của Công ty;
 • Tất cả quyền, danh hiệu và lợi ích từ hoặc liên quan đến các tài liệu sinh viên nhận học bổng đã viết trong hồ sơ học bổng hoặc hình ảnh của sinh viên được chụp hoặc đại diện cho Công ty thuộc bản quyền của Công ty;
 • Yêu cầu sinh viên nhận học bổng tham gia các hoạt động quảng bá hình ảnh Công ty.
 1. Công ty có toàn quyền đưa ra quyết định cuối cùng về bất kỳ lợi ích hoặc có vấn đề khác không được ghi chi tiết trong văn bản này.
 2. Trong quá trình học, sinh viên nhận học bổng có nhu cầu làm việc bán thời gian, Công ty tạo cơ hội cho làm việc bán thời gian tại Chi nhánh Công ty TNHH Tâm Châu tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 3. Sau khi tốt nghiệp ra trường, sinh viên nhận học bổng cam kết làm việc tại Công ty TNHH Tâm Châu ít nhất 06 năm. Nếu không thực hiện đúng và đủ, sinh viên nhận học bổng phải hoàn trả chi phí đào tạo, chi phí cơ hội cho Công ty tương đương với số tiền khoảng 350.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm năm mươi triệu đồng).

 

Bài viết liên quan